Hvordan fungerer et batteri? Batteriutlading Hvilket batteri passer til bilen min? Batteriets anatomi Sikkerhet og håndtering Sammenligning av sykluskapasitet VARTA® Powersports AGM-batteri – montering og etterfylling Terminologi og ordliste
← Grunnleggende om batterier

Sikkerhet og håndtering

Når du skal montere og håndtere batterier, må du sørge for egen og andres sikkerhet ved å følge sikkerhetsanbefalingene og -rådene nedenfor.

FARE FOR AT BATTERIER EKSPLODERER

Batterier inneholder svovelsyre og produserer eksplosive blandinger av hydrogen og oksygen.

Bruk alltid vernebriller godkjent iht. CE EN166 (Europa) eller ANSI Z87.1 (USA) samt ansiktsbeskyttelse eller sprutsikre briller når du utfører arbeider på eller i nærheten av batterier.

Bruk alltid hensiktsmessig øye-, ansikts- og håndbeskyttelse.

La ikke batteriet komme i nærheten av gnister, flammer og sigaretter.

Forsøk aldri å åpne et batteri med lufteplugger som ikke kan tas ut. (Du finner godkjent tekst og symboler som brukes på lufteplugger i Fig. 1.)

Sørg for at lufteplugger som kan tas ut, er skrudd godt til, unntatt ved service på elektrolytten.

Sørg for at arbeidsområdet har god lufting.

Bøy deg aldri over batteriet i forbindelse med tilførsel av spenning, testing eller lading.

Utvis forsiktighet når du arbeider med verktøy eller ledere av metall for å unngå kortslutninger og gnister.

SIKKER LADING

FORSØK ALDRI Å LADE ET BATTERI UTEN FØRST Å HA LEST BRUKSANVISNINGEN FOR LADEREN SOM BENYTTES.

I tillegg til anvisningene fra laderprodusenten bør du ta disse generelle forholdsreglene:

Bruk alltid hensiktsmessig øye-, ansikts- og håndbeskyttelse.

Lad alltid batterier i et område med god lufting.

Sørg for at luftepluggene er skrudd godt og rett til.

Slå AV lader og tidsur før du kobler ledningene til batteriet for å unngå farlig gnistdannelse.

Forsøk aldri å lade et tydelig skadet eller frosset batteri.

Koble laderens ledninger til batteriet: rød plussledning (+) til plusspolen (+) og svart minusledning (-) til minuspolen (-). Hvis batteriet fortsatt er plassert i bilen, kobler du minusledningen til motorblokken slik at den fungerer som jord. Kontroller at tenningen og alt elektrisk utstyr er slått av. (Hvis bilen har positiv jord, kobler du plussledningen til motorblokken.)

Kontroller at laderledningene til batteriet ikke er brutt, oppfliset eller løse.

Still inn tidsuret, slå på laderen og øk ladestyrken langsomt til ønsket ampereverdi er nådd.

Hvis batteriet blir varmt, eller hvis det forekommer voldsom gassutvikling eller utstrømming av elektrolytt, må du redusere ladestyrken eller slå av laderen midlertidig.

Slå alltid AV laderen før du kobler laderledningene fra batteriet for å unngå farlig gnistdannelse.

HÅNDTERING AV BATTERISYRE

Batterisyre eller elektrolytt er en løsning av svovelsyre og vann som kan ødelegge klær og føre til brannskader på huden. UTVIS STOR FORSIKTIGHET VED HÅNDTERING AV ELEKTROLYTT og ha en syrenøytraliserende løsning — for eksempel natron eller husholdningsammoniakk blandet med vann — lett tilgjengelig. Ved håndtering av batterier:

Bruk alltid hensiktsmessig øye-, ansikts- og håndbeskyttelse.

Hvis det spruter elektrolytt inn på et øye, må du umiddelbart tvinge opp øyet og skylle det med rent og kjølig vann i minst 15 minutter. Søk lege snarest.

Hvis elektrolytt svelges, må du drikke store mengder vann eller melk. IKKE fremkall brekninger. Søk lege snarest.

Nøytraliser elektrolytt som eventuelt søles på kjøretøyet eller i arbeidsområdet med natron. Etter nøytraliseringen skyller du det forurensede området med vann. Når du skal blande til en elektrolytt med en spesifikk egenvekt, heller du alltid den konsentrerte syren langsomt ut i vannet. IKKE hell vann i syren. Rør alltid rundt i vannet samtidig som du tilsetter små mengder syre. Hvis det utvikler seg merkbar varme, må du la løsningen kjølne før du fortsetter å tilsette syre.

Flere ressurser og nedlastinger:

Riktig vedlikehold og stell (PDF)

Batteritestguide (PDF)